Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:447

Utkom från trycket den 12 juni 2013
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

I denna lag finns vissa bestämmelser om att en svensk åklagare får ansöka om rättslig hjälp utomlands. Lagen hindrar inte att en svensk åklagare även annars ansöker om rättslig hjälp utomlands i den utsträckning den andra staten tillåter det.

En svensk domstol får endast ansöka om rättslig hjälp utomlands enligt bestämmelserna i denna lag.

Vad som sägs i denna lag om rättslig hjälp utomlands ska i tillämpliga delar också gälla i förhållande till de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt och den domstol som anges i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:447

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)