Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:447 Utkom från trycket den 12 juni 2013Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243. föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 §I denna lag finns vissa bestämmelser om att en svensk åklagare får ansöka om rättslig hjälp utomlands. Lagen hindrar inte att en svensk åklagare även annars ansöker om rättslig hjälp utomlands i den utsträckning den andra staten tillåter det.En svensk domstol får endast ansöka om rättslig hjälp utomlands enligt bestämmelserna i denna lag.Vad som sägs i denna lag om rättslig hjälp utomlands ska i tillämpliga delar också gälla i förhållande till de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt och den domstol som anges i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMarie Skåninger(Justitiedepartementet)