Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:449

Utkom från trycket den 12 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 13 §§ förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

1)

Senaste lydelse 2003:68.

I fråga om rättslig hjälp till Internationella brottmålsdomstolen finns särskilda bestämmelser.

Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om rättslig hjälp direkt till behörig myndighet i den andra staten ska se till att ansökan översätts till ett språk som den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom Justitiedepartementet, ska departementet se till att ansökan översätts.

I bilaga till förordningen framgår vissa staters krav på vilket språk en ansökan ska vara översatt till. En ansökan till någon av de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller till Internationella brottmålsdomstolen ska vara översatt till engelska eller franska.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)