Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:603

Utkom från trycket den 2 juli 2013
Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 f § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd. Om ett beslut endast avser visering ska överklagandet tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol.

2)

Senaste lydelse 2011:708.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:603

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)