Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:649

Utkom från trycket den 9 juli 2013
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

2 §

3) Högsta förvaltningsdomstolen prövar

3)

Senaste lydelse 2013:85.

  1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291),

  2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska göras till domstolen, och

  3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §.

I 17 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns bestämmelser om att begäran om förklaring av domstol att ett ärende onödigt uppehålls i vissa fall ska göras hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:649

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)