Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:690

Utkom från trycket den 9 juli 2013
Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister;
utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282.

2) Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e eller 42 g eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna till 42 b–42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2)

Senaste lydelse 2011:95.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:690

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)