Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:838

Utkom från trycket den 26 november 2013
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1) Extraordinära kostnader får återkrävas. Om det under handläggningen visar sig att verkställandet av ansökan kommer att medföra extraordinära kostnader, ska åklagare eller domstol i samråd med den utländska myndigheten fastställa vilka kostnader som den myndigheten ska stå för.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:838

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)