Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:876

Utkom från trycket den 29 november 2013
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.

6 §

2) Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) gäller inte delgivning av stämning i brottmål.

2)

Senaste lydelse 2010:1936.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning om han eller hon av polisman, åklagare, tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen vid ett personligt sammanträffande har delgetts information om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten och det vid den tidpunkt då handlingarna skickas till den tilltalade inte har förflutit längre tid än sex veckor sedan informationen lämnades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:876

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)