Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1174

Utkom från trycket den 14 januari 2014
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7, rskr. 2013/14:54.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

75. European Spallation Source Eric

 
 

Avtal mellan Sveriges regering och European Spallation Source Eric

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1174

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)