Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:252

Utkom från trycket den 7 maj 2014
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

2) Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala ansökningsavgift, tilläggsavgift eller expeditionsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller avgift enligt 15 § 1–3 avgiftsförordningen (1992:191).

2)

Senaste lydelse 2006:724.

Den som har beviljats rättshjälp i en angelägenhet som lett till ett verkställbart avgörande eller i ett mål om verkställighet behöver inte betala utsökningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala några kostnader för kungörelser i mål eller ärenden vid domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:252

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)