Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:274 Utkom från trycket den 20 maj 2014Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 8 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223. föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2009:396. Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKClara Ahlqvist(Justitiedepartementet)