Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:274

Utkom från trycket den 20 maj 2014
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223.

1 §

2) Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

2)

Senaste lydelse 2009:396.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:274

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)