Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:321

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254.

2) Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas skyndsamt.

2)

Senaste lydelse 2010:577.

Om det väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad. Den förlängda tidsfrist som anges i 45 kap. 14 § andra stycket andra meningen rättegångsbalken ska dock inte tillämpas.

Om rätten begär ett yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet motiverar det, får yttrandet med rättens medgivande lämnas senare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:321

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)