Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:525

Utkom från trycket den 23 juni 2014
Lag om ändring i häkteslagen (2010:611);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2 § häkteslagen (2010:611) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en viss intagen och i 8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning eller undersökningsenhet som avses i andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:525

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)