Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:639

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 34 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

En person som förs över till Sverige ska tas i förvar av Polismyndigheten.

Har tillstånd meddelats enligt 33 § får Polismyndigheten vid behov ta den som överförs i förvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:639

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)