Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:838

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2)

Lagen omtryckt 1984:294.

3) Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

3)

Senaste lydelse 2010:1352.

 1. konkurrenslagen (2008:579),

 2. marknadsföringslagen (2008:486),

 3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

 4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

 5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

 6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

 7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

 8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 9. lagen (2010:510) om lufttransporter,

 10. lagen (2014:836) om näringsförbud, och

 11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:838

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)