Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:846

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar;
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2006:580.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. folkbokföringslagen (1991:481),

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt

  6. lagen (2014:836) om näringsförbud.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:846

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)