Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:907

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

dels att rubriken närmast före 37 § ska lyda ”Anställningar m.m.”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 44 a §, av följande lydelse.

Innan en nämndeman påbörjar en tjänstgöringsperiod i domstolen ska hovrätten inhämta uppgifter om honom eller henne ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:907

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

2. Bestämmelsen i 44 a § tillämpas första gången för de nämndemän som utses 2014 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)