Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1166

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha följande lydelse.

1) Endast riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får

1)

Senaste lydelse 2012:168.

  1. utföra åklagarens uppgifter i fråga om bevistalan, och

  2. handlägga frågor om ansvar för brott enligt förordningen (2014:1106) om handläggningen av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

I fall som avses i första stycket 2 får dock andra åklagare vidta sådana åtgärder som inte utan fara kan skjutas upp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)