Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1185

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154);
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11, 13, 18, 21, 24 och 25 §§ delgivningsförordningen (2011:154) ska ha följande lydelse.

Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande myndigheten lägga den handling som ska delges i ett kuvert som därefter försluts, om det inte finns skäl mot det. Information om delgivningsbekräftelse ska följa med försändelsen. Informationen ska innehålla myndighetens namn och adress och handlingens delgivningsnummer.

Försändelsen och informationen ska skickas eller lämnas till Polismyndigheten, det auktoriserade delgivningsföretag som har anlitats eller någon annan som ska utföra delgivningen. I det sammanhanget ska det anges vilken dag delgivningen senast ska vara verkställd och redovisad och, i förekommande fall, vilka villkor som ska gälla för delgivningen.

1) När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska delgivning utföras av en stämningsman som är förordnad av myndigheten eller utföras av en annan anställd vid myndigheten.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra-fjärde styckena tas bort.

En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar Polismyndigheten eller ett auktoriserat delgivningsföretag för stämningsmannadelgivning, ska med lämpliga mellanrum samråda med Polismyndigheten respektive delgivningsföretaget om delgivningsarbetet.

När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska den ta ut en avgift på 1 000 kr. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 1114 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt 5 § första stycket och 22 och 27 §§ delgivningslagen (2010:1932) samt underrättelse enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter att Polismyndigheten har hörts.

Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska innehålla får meddelas av

  1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932), och

  2. Polismyndigheten, efter att Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts, när det gäller information enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)