Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1358

Utkom från trycket den 2 december 2014
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 20 november 2014.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Nämndemän har rätt till ersättning enligt 2–4 a §§ när de genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning. Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till information.

1)

Senaste lydelse 2006:1289.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1358

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar den 1 januari 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)