Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1404

Utkom från trycket den 5 december 2014
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

Chef för och ordförande på en avdelning är hovrättspresidenten eller en hovrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av hovrättspresidenten finns flera hovrättslagmän, bestämmer hovrätten vem av hovrättslagmännen som är chef för avdelningen. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast av hovrättspresidenten eller en hovrättslagman.

Chefen för avdelningen ska enligt de riktlinjer som hovrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med hovrätterna se till att hovrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

För varje hovrättsfiskal ska hovrätten utse en ledamot som handledare. Till handledare ska den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämplig för uppdraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1404

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)