Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1405

Utkom från trycket den 5 december 2014
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

Chef för och ordförande på en avdelning är kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av kammarrättspresidenten finns flera kammarrättslagmän, bestämmer kammarrätten vem av kammarrättslagmännen som är chef för avdelningen. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring enligt vad kammarrätten närmare bestämmer.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast av kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman.

Chefen för avdelningen ska enligt de riktlinjer som kammarrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med kammarrätterna se till att kammarrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

För varje kammarrättsfiskal ska kammarrätten utse en ledamot som handledare. Till handledare ska den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämplig för uppdraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1405

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)