Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1406

Utkom från trycket den 5 december 2014
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1) Tingsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om det på en avdelning som inte leds av lagmannen finns flera chefsrådmän, bestämmer lagmannen vem av chefsrådmännen som är chef. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt fördelar tjänstgöringen i rätten efter samråd med domarna på avdelningen.

1)

Senaste lydelse 2006:1062.

Tingsrätten får också besluta att domstolen ska vara indelad i andra organisatoriska enheter än avdelningar. Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får dock utövas endast av lagmannen eller en chefsrådman.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1406

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. För tingsrätter som före ikraftträdandet har utsett en lagfaren domare som inte är lagman eller chefsrådman att utöva chefskap över ordinarie domare gäller 2 § i den äldre lydelsen, dock längst till och med utgången av 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)