Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1525

Utkom från trycket den 23 december 2014
utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 7 c § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

2)

Senaste lydelse 2009:872.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1525

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)