Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:93

Utkom från trycket den 10 mars 2015
utfärdad den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver att 7 f § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol, om inte något annat följer av andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2013:603.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:93

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Charlotte Kugelberg
(Justitiedepartementet)