Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:182

Utkom från trycket den 9 april 2015
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

2 §

3) Högsta förvaltningsdomstolen prövar

3)

Senaste lydelse 2013:649. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

  1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291),

  2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska göras till domstolen, och

  3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:182

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)