Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:340

Utkom från trycket den 9 juni 2015
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

33. mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

 

medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

 

fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:340

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)