Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:445

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

9 §

2) Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen och andra anställda än åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brottsbekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.

2)

Senaste lydelse 2014:649.

Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen finns i 7 § polislagen (1984:387).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:445

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)