Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:492

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 25 juni 2015.

Regeringen föreskriver att 30 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) Har åklagaren sedan åtal väckts beslutat om reseförbud eller anmälningsskyldighet eller meddelat ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, ska det anmälas till den domstol där brottmålet handläggs.

2)

Senaste lydelse 1981:1305.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:492

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)