Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:684

Utkom från trycket den 1 december 2015
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 7 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37.

7 §

2) Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten under handläggningen vid tingsrätt, Kronofogdemyndigheten, hyresnämnd eller arrendenämnd har fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i hovrätten om ett avgörande överklagas dit.

2)

Senaste lydelse 2010:1936.

Första stycket gäller även för Högsta domstolen om informationen har lämnats vid tingsrätt, hovrätt, Kronofogdemyndigheten eller arrendenämnd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:684

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när Statens va-nämnd under handläggningen har informerat en part om att förenklad delgivning kan komma att användas i hovrätten eller Högsta domstolen om ett avgörande överklagas dit.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)