Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:730

Utkom från trycket den 1 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol1)

1)

Senaste lydelse av 6 § 2001:643.

dels att 6 § ska upphävas,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

2) Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker. Föreskrifter om registreringen i tingsrätt och hovrätt meddelas av Domstolsverket. I Högsta domstolen görs registreringen enligt de föreskrifter som domstolen fastställer.

2)

Senaste lydelse 2002:261.

För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte registreras med hjälp av automatiserad behandling finns det närmare bestämmelser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:730

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)