Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:746

Utkom från trycket den 4 december 2015
Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om åklagarförordningen (2004:1265)1)

1)

Senaste lydelse av

1 a § 2007:973

5 § 2005:669.

dels att 1 a, 5, 15, 18, 22 och 23 §§ och rubrikerna närmast före 5 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2) Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten meddelar de föreskrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning.

2)

Senaste lydelse 2007:973. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:746

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)