Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1

Utkom från trycket den 26 januari 2016
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

3) Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvaltningsrättens domkrets och som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3)

Senaste lydelse 2014:905.

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämndeman. Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en kammarrätt och i en förvaltningsrätt.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämpligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)