Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:87

Utkom från trycket den 23 februari 2016
Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;
utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. ska ha följande lydelse.

1) Reseersättning, traktamente och ersättning för tidsspillan får tillerkännas

1)

Senaste lydelse 2015:689.

 1. vittne,

 2. sådan sakkunnig vid allmän domstol som inte har utsetts av rätten,

 3. målsägande som ska höras i brottmål i anledning av åklagarens talan,

 4. vårdnadshavare eller annan som ska höras enligt 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och vårdnadshavare som ska höras enligt 21 kap. 1 § rättegångsbalken,

 5. den som förordnats till särskild personutredare enligt 3 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som ska höras vid allmän domstol,

 6. förtroendeman enligt 4 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. som ska höras vid allmän domstol,

 7. den som ska höras under en förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken,

 8. den som, utan att vara part, ska höras enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

 9. den som, utan att vara part, ska höras enligt lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

 10. den som, utan att vara part, ska höras enligt lagen (1973:188) om arrende- och hyresnämnder,

 11. den som medverkar vid en utredning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde, 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) eller 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde,

 12. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten har inställt sig för att höras vid lagfartssammanträde eller sammanträde enligt 19 kap. 16 § jordabalken,

 13. den som, utan att vara sökande, på kallelse av registermyndigheten har inställt sig för att höras vid sammanträde enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009),

 14. den som, utan att vara part, ska höras under utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 15. den som, utan att vara part, ska höras inför Nämnden mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567),

 16. tredje man som ska höras inför Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap. 11 § utsökningsbalken,

 17. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten har inställt sig för att höras vid sammanträde enligt 22 § förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

Ersättning till vittne lämnas även i fall som avses i 36 kap. 8 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:87

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)