Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:193

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:193

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.

3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)