Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:214

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

När rättshjälp har beviljats, betalar staten kostnaderna för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen. Om inte något annat följer av lag eller föreskrifter som lämnats med stöd av lag lämnas ersättning för bevisning med skäligt belopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:214

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Anders Olin
(Justitiedepartementet)