Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:237

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 19, 26, 37 och 43 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrättsråd, patentråd, tekniska råd, hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler och andra anställda.

2)

Senaste lydelse 2010:989.

Om inte något annat anges, ska det som föreskrivs i denna förordning om hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

3) När ett mål eller ärende ska föredras, görs detta av en lagfaren anställd, ett patentråd eller ett tekniskt råd.

3)

Senaste lydelse 2010:989.

4) Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslagmännen, hovrättsråden, patentråden, de tekniska råden, hovrättsassessorerna och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader samt chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också sådana hovrättslagmän och hovrättsråd tillika vice ordförande som är anställda av regeringen för viss tid.

4)

Senaste lydelse 2010:989.

5) Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd, patentråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

5)

Senaste lydelse 2010:1812.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, ett patentråd eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

6) Om en ledamot är ledig, ska han eller hon i första hand ersättas genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

6)

Senaste lydelse 2010:989.

När det gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, patentråd och tekniska råd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller anställs ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för patentråd anlitas eller anställs ett patentråd. Som ersättare eller vikarie för tekniska råd anlitas eller anställs ett tekniskt råd.

I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:237

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Anders Olin
(Justitiedepartementet)