Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:244

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.

3 a §

2) Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet.

2)

Senaste lydelse 1989:656.

Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i förenklad form.

I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.

Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna domare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:244

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)