Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:247

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 16, 18 och 22 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1) Lagmannen får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid tingsrätten eller vid en förvaltningsrätt eller en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten att vidta åtgärder för beredningen av mål och ärenden samt åtgärder som rätten är skyldig att utföra efter målets eller ärendets avgörande. För sådana åtgärder ansvarar den förordnade.

1)

Senaste lydelse 2010:990.

Ett förordnande får dock inte avse uppgiften att

 1. leda sammanträden,

 2. besluta om att utfärda stämning i tvistemål där förlikning om saken är tillåten eller i mål om enskilt åtal,

 3. besluta i frågor om ställande av säkerhet för rättegångskostnader,

 4. besluta i frågor om inhibition,

 5. besluta i frågor om intervention,

 6. meddela interimistiska beslut,

 7. besluta om inhämtande av annan personutredning i brottmål än sådan som avses i 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 11 och 28 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

 8. besluta om avvisning av bevisning eller av begäran om inhämtande av utredning,

 9. besluta om förordnande av medlare eller sakkunnig när parterna inte är ense om att ett sådant förordnande ska ges,

 10. besluta om föreläggande enligt 42 kap. 15 § eller om att ge ett meddelande enligt 42 kap. 15 a § rättegångsbalken,

 11. besluta i fråga om hämtning,

 12. besluta i fråga om undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar,

 13. besluta i frågor om rättegångshinder eller jäv,

 14. besluta i frågor enligt 49 kap. 4 § rättegångsbalken om ett överklagande ska få ske särskilt eller inte,

 15. meddela sådana beslut som går att överklaga särskilt på annan grund än enligt 49 kap. 7 § rättegångsbalken, eller

 16. vidta andra åtgärder som innefattar frågor som är svåra, av annan orsak kräver särskild erfarenhet eller i övrigt är av sådant slag att de bör förbehållas domare.

Begränsningen i andra stycket 2 gäller inte en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist. Begränsningen i andra stycket 15 gäller inte beslut om förordnande av försvarare eller beslut i fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till någon som har medverkat i målet eller ärendet. Begränsningen i andra stycket 15 gäller inte en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist i fråga om beslut att bevilja en ansökan om rättshjälp eller, i uppenbara fall, avslå en sådan ansökan.

Uppkommer en fråga av sådant slag som avses i andra stycket 16, ska den som förordnats genast anmäla frågan för den som ansvarar för målet eller ärendet.

2) Utöver vad som gäller enligt 17 § får lagmannen förordna en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

2)

Senaste lydelse 2010:1695.

 1. handlägga mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot,

 2. besluta om avskrivning av brottmål när förundersökningen eller åtalet har lagts ned,

 3. meddela frikännande dom enligt 20 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken,

 4. handlägga sådana mål om äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor samt sådana mål rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn som har inletts genom gemensam ansökan, dock inte sådana mål som har blivit tvistiga sedan ansökan gavs in,

 5. handlägga konkursärenden enligt konkurslagen (1987:672),

 6. handlägga ärenden enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 7. handlägga andra ärenden än sådana som avses i 6 enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden om ärendena kan avgöras av en lagfaren domare och inte är tvistiga,

 8. handlägga mål enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

  a) om målet avser kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller överlåtet krav avseende trafikförsäkringspremie och självrisk, eller

  b) om, vid delegation till en tingsnotarie, värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger en tiondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och, vid delegation till en notariemeriterad beredningsjurist, värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger en fjärdedel av samma belopp,

 9. handlägga mål där förlikning om saken är tillåten vid förberedelse och vid huvudförhandling enligt 42 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken,

 10. handlägga ärenden om bevisupptagning enligt 41 kap. rättegångsbalken,

 11. handlägga mål enligt 14 kap. 12 § äktenskapsbalken första meningen,

 12. avgöra mål enligt 42 kap. 18 § rättegångsbalken första stycket 1 genom avskrivning samt 2–4, och

 13. besluta om avvisning av tvistemål när ansökningsavgift eller tilläggsavgift inte har betalats.

Förordnanden enligt första stycket 5 får inte avse konkurser där beslut om bevakning har meddelats. Ett sådant förordnande får inte heller avse frågor om häktning, utdelning eller, om konkursen avslutats med utdelning, förvaltares arvodesanspråk.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva beslut enligt 34 § lagen om domstolsärenden. Förordnanden får inte avse mål eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

När en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist handlägger brottmål vid huvudförhandling ska nämndemän alltid delta i avgörandet.

3) När tingsrätten är domför med tre lagfarna domare gäller följande.

3)

Senaste lydelse 2005:1099. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

Ordföranden ska vara ordinarie domare i tingsrätten eller av regeringen för viss tid anställd lagman eller chefsrådman i tingsrätten. Om det behövs får hovrätten förordna en ordinarie domare i hovrätten eller i en annan tingsrätt att tjänstgöra som ordförande.

  Minst en ytterligare ledamot ska antingen

 1. vara eller ha varit ordinarie domare,

 2. vara eller ha varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,

 3. vara hyresråd,

 4. vara hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, eller

 5. ha tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt minst ett år och bedömts vara lämplig att anställas som assessor.

En tingsfiskal får delta i rätten, om det inte är fråga om handläggning av sådana mål och ärenden som kräver särskild erfarenhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:247

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)