Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:337

Utkom från trycket den 5 april 2016
Lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 23 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) i stället för lydelsen enligt lagen (2013:1174) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:77, bet. 2015/16:UbU7, rskr. 2015/16:178.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

75. European Spallation Source Eric

 
 

Avtal den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och European Spallation Source Eric

 

 

 

 

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)