Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:361

Utkom från trycket den 3 maj 2016
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 8 §§ förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senaste lydelse 2013:393.

Uppdragstagare

Arvode för sammanträde (belopp per dag)

Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

500 kr

 
 

2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna

 

500 kr

 

300 kr

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

500 kr

 
 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

600 kr

 
 

5. Experter i hyresnämnderna

 

600 kr

 

180 kr

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram

 

600 kr

 
 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

600 kr

 

180 kr

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680 kr

 

180 kr

 

9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram

 

550 kr

 
 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Till dessa uppdragstagare betalas ett belopp om 250 kr per dag.

2) Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

2)

Senaste lydelse 2006:1289.

Till sådana uppdragstagare som avses i 2 § 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.

3) Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § 4–9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnad för sovplats i enbäddskupé.

3)

Senaste lydelse 1994:1138.

Vid resa som berättigar till ersättning bör såvitt möjligt gemensam färd anordnas, om det medför kostnadsbesparing.

4) Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

4)

Senaste lydelse 1998:1221.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § 1–4, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:361

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)