Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:502

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237.

5 §

2) Överläggning till dom eller beslut ska hållas inom stängda dörrar, om rätten inte finner att det kan ske offentligt. Hålls överläggning inom stängda dörrar, får, förutom rättens ledamöter, närvara endast sådan rättens tjänsteman som har att ta befattning med målet. När det finns särskilda skäl får rätten tillåta även annan att närvara vid sådan överläggning.

2)

Senaste lydelse 2009:401.

Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt. I den utsträckning domen eller beslutet innehåller uppgift som omfattas av beslut om sekretess enligt 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska dock avkunnandet ske inom stängda dörrar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:502

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)