Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:510

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 20 d § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

20 d §

2) Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning som

2)

Senaste lydelse 2014:1419.

 1. görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud, och

 2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år,

 2. spioneri enligt 19 kap. 5 § brottsbalken,

 3. brott som avses i 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast böter,

 4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

  a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,

  b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,

  c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,

  d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbalken,

  e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken,

  f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje stycket brottsbalken,

  g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,

  h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,

  i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken,

  j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § tredje stycket brottsbalken,

  k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller

  l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

 5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–3, om en sådan gärning är belagd med straff,

 6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:510

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mikael Tollerz
(Justitiedepartementet)