Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:669

Utkom från trycket den 14 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2)

1)

Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

dels att 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, av följande lydelse.

3) För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51).

3)

Senaste lydelse 2011:1573.

För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

  1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,

  2. import till och export från Sverige,

  3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,

  4. inkomstskatt,

  5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och

  6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar.

Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

  1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

  2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd.

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:669

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)