Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:682

Utkom från trycket den 14 juni 2016
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2) Rättshjälp får inte beviljas

2)

Senaste lydelse 2011:1383.

  1. för upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,

  2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,

  3. i en angelägenhet som rör skuldsanering eller F-skuldsanering,

  4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,

  5. i ärenden om fastighetsdeklaration,

  6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,

  7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

  8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning,

  9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

  10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:682

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)