Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:820

Utkom från trycket den 5 juli 2016
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga

3)

3)

Senaste lydelse 2016:337.

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 
 
 
 

77. Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

 

Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst eller uppdrag hos banken

 

Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:820

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)