Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:923

Utkom från trycket den 1 november 2016
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 19 oktober 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

dels att 1, 2, 2 b, 3, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare för ledamöter.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senaste lydelse 2016:361.

Uppdragstagare

Arvode för sammanträde (belopp per dag)

Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

500 kr

 

300 kr

 

2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna

 

500 kr

 

300 kr

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

500 kr

 

300 kr

 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

600 kr

 
 

5. Experter i hyresnämnderna

 

600 kr

 

180 kr

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram

 

600 kr

 
 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

600 kr

 

180 kr

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680 kr

 

180 kr

 

9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram

 

550 kr

 
 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 250 kr per dag.

2) Till nämndemän och jurymän som tjänstgör vid sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton betalas ett ytterligare arvode om 500 kr per dag.

2)

Senaste lydelse 2008:922.

Till nämndemän och jurymän som tjänstgör efter kl. 16.30 betalas ett ytterligare arvode om 150 kr per dag.

3) Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

3)

Senaste lydelse 2016:361.

Till sådana uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.

4) Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 4–9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnaden för en sovplats i en enbäddskupé.

4)

Senaste lydelse 2016:361.

Vid en resa som berättigar till ersättning bör en gemensam färd anordnas när det är möjligt, om det medför en kostnadsbesparing.

5) Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

5)

Senaste lydelse 2016:361.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 1–4, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:923

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)