Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1354

Utkom från trycket den 30 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 23 och 37 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) Vid handläggning med tre eller flera ledamöter ska ordföranden vara en ordinarie domare i hovrätten eller en hovrättslagman eller ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss tid. Ytterligare minst en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. Med en ordinarie domare jämställs här ett hovrättsråd eller en rådman i tingsrätt som har anställts av regeringen för viss tid eller ett hyresråd.

2)

Senaste lydelse 2010:989.

Om det finns särskilda skäl får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är ordinarie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.

3) Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd, patentråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

3)

Senaste lydelse 2016:237.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, ett hovrättsråd, ett patentråd eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)