Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1355

Utkom från trycket den 30 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 22 och 37 §§ förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

2) Vid handläggning med två eller flera ledamöter ska ordföranden vara en ordinarie domare i kammarrätten eller en kammarrättslagman eller ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss tid. När tre eller flera ledamöter deltar vid handläggning av mål ska ytterligare minst en ledamot vara eller ha varit ordinarie domare. Med en ordinarie domare jämställs här ett kammarrättsråd eller en rådman i en förvaltningsrätt som har anställts av regeringen för viss tid.

2)

Senaste lydelse 2009:883.

Om det finns särskilda skäl får kammarrätten för särskilda mål förordna den som har varit ordinarie domare i kammarrätt eller den som är ordinarie domare i en annan kammarrätt att tjänstgöra som ordförande.

3) Bestämmelser om utnämning av kammarrättspresident, kammarrättslagman, kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning och övriga kammarrättsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

3)

Senaste lydelse 2010:1803.

Kammarrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en kammarrättslagman, ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett kammarrättsråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1355

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)