Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:131 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål dels att rubriken närmast före 4 kap. 33 § ska utgå, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 32 a §, och närmast före 4 kap. 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.4 kap. Transport i och genom Sverige32 a §32 a §Vid tillämpning av 29, 29 a, 31 och 31 a §§ ska Polismyndigheten se till att personen förs till den andra staten eller ansvara för transporten i Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)