Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:350

Utkom från trycket den 16 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:1148) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:350

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)